Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Ogólna procedura organizacji praktyk studenckich

Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru.

  • Znalezienie miejsca odbywania praktyki (studenci mogą skorzystać z uczelnianej bazy praktykodawców, która znajduje się na stronie Biura Praktyk) oraz ustalenie jej terminu,

  • Przed realizacja praktyki należy pobrać z Dziekanatu dokumenty (m.in. umowę, kartę zgłoszenia), które po wypełnieniu przez praktykodawcę należy zwrócić do Dziekanatu (o terminy zwrotu dokumentów należy pytać w swoim Dziekanacie)

  • Na podstawie dostarczonych do Dziekanatu dokumentów student otrzymuje dzienniczek praktyk, siatkę oraz świadectwo odbycia praktyki, z którymi udaje się na praktykę

  • Realizacja praktyki (w trakcie jej trwania student wypełnia dzienniczek, natomiast świadectwo i siatkę ocen wypełnia opiekun wyznaczony przez praktykodawcę

  • Po zrealizowanych praktykach wypełnione dokumenty należy przedstawić nauczycielowi akademickiemu odpowiedzialnemu za nadzór nad praktykami, na danym kierunku studiów, w celu zaliczenia i oceny praktyki

  • Siatki praktyk i świadectwo odbycia praktyki należy zwrócić do Dziekanatu do końca semestru

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z Dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji oraz w terminie innym niż wyznaczony przez Uczelnię.


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK