Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Pilotażowy program płatnych praktyk studenckich – nabór studentów architektury

Uruchomiony został dodatkowy nabór studentów kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych. Nabór potrwa do 20.02.2019 r.

Szanowni Państwo, jeśli chcą Państwo uczestniczyć w projekcie płatnych praktyk zawodowych prosimy o przeczytanie całego poniższego tekstu, co pomoże i nam i Państwu w sprawnej realizacji projektu.

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, które będą realizowały pilotażowy program praktyk zawodowych. Projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

W ramach naboru dodatkowego w konkursie mogą wziąć udział studenci następujących kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • Architektura II rok studiów
  • Architektura III rok studiów

Student uczestniczący w projekcie zobowiązany jest do zrealizowania, łącznie w toku studiów, 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej, składającej się z 3 miesięcznej praktyki kursowej oraz 3 miesięcznej praktyki pilotażowej. Za udział w 3 miesięcznej praktyce pilotażowej student otrzyma stypendium wynoszące 2300 zł, za każdy miesiąc – tj. 20 dni roboczych, zrealizowanej praktyki. Dodatkowo student otrzyma stypendium wynoszące 2300 zł miesięcznie za 2 z 3 miesięcy praktyki programowej. Łącznie student będzie otrzymywał stypendium przez 5 miesięcy z łącznej, czyli trwającej 6 miesięcy praktyki.

Student realizujący praktykę w ramach projektu nie musi odbywać żadnej dodatkowej praktyki w ramach toku studiów. Student w czasie odbywania praktyki nie może być dodatkowo zatrudniony w miejscu odbywania praktyki. Każdy student uczestniczący w programie praktyk powinien w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej uwzględnić aspekt praktyczny związany z przedsiębiorstwem, w którym realizuje praktykę zawodową.

Szczegółowe informacje na temat programu praktyk zostały zawarte w „Regulaminie udziału w projekcie”,  z którym powinna się zapoznać każda osoba zgłaszająca swój udział.

Na wszystkich kierunkach studiów, w ramach których zakładana jest realizacja praktyki w tygodniu, podczas semestru, zajęcia zostaną ułożone w taki sposób, aby studenci posiadali wymaganą liczbę dni wolnych w tygodniu do uczestniczenia w praktykach. Praktyka dodatkowa będzie się odbywały w firmie k2w architekt Kamila Wilk, zrekrutowanej podczas naboru firm do projektu.

W ramach dodatkowego naboru do projektu zostanie zakwalifikowany student który uzyska największą liczbę punktów w procesie rekrutacji do projektu.

 

Celem zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:

  1. Zapoznać się z „Regulaminem udziału w projekcie” (REGULAMIN).
  2. Wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszeniowy (FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY).
  3. Złożyć formularz zgłoszeniowy w Dziekanacie właściwym dla danego kierunku studiów, w terminie do 20.02.2019 r. do godz. 14:00 (formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentu) do dziekanatu, a następnie dostarczyć oryginał w późniejszym terminie).

Wyniki naboru zostaną opublikowane w dniu 25.02.2019 r. po godzinie 15:00 na stronie Biura Praktyk PWSZ w Nysie oraz stronie kierunku.


„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK