Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Dokumenty na praktykę pilotażową.

 

Poniżej prezentujemy  spis dokumentów, niezbędnych przy realizacji Projektu Pilotażowego Praktyk dla studentów wszystkich kierunków.

 

!Kolejność składania dokumentów do Dziekanatu.docx -  w tym pliku przedstawiona została kolejność przygotowywania i składania dokumentów

Z1- Arkusz PPZ (skierowanie na praktykę - wypełnia student przy udziale opiekuna zakładowego i uczelnianego)

Z2- Karta pracy praktykanta na PPZ (jest warunkiem wypłaty stypendium, student wypełnia kartę na bieżąco i dostarcza do dziekanatu do rozliczenia po każdych 20 dniach roboczych – czyli miesiącu rozliczeniowym)

Z3- Szczegółowy program PPZ (wypełnia student wraz z opiekunem zakładowym oraz uczelnianym)

Z4- Szczegółowy harmonogram PPZ (wypełnia student wraz z opiekunem zakładowym oraz uczelnianym)

Z5- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżące strony (wypełnia student w trakcie odbywania praktyki)

Z6- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona (wypełnia student)

Z7- Protokół zaliczenia PPZ (protokół wypełnia uczelniany opiekun praktyki oraz komisja zaliczająca praktykę)

Z8- Oceny na PPZ (arkusz ocen wystawionych przez uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyk)

Zał. 1 – Oświadczenie (złożenie oświadczenia jest warunkiem otrzymania stypendium)

Zał. 2 -  Wniosek o przyznanie stypendium (wniosek należy złożyć w Dziekanacie w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o sześciomiesięczne praktyki)

Zał. 10 – Oświadczenie uczestnika projektu (wypełnia student)

Zał. 11 – Zakres danych osobowych – (wypełnia student tylko w miejscach oznaczonych znakiem # )

Umowa trójstronna – praktyki PWSZ w Nysie   - umowa zawierana pomiędzy Firmą / Instytucją , Studentem i Uczelnią.  Student przygotowuje umowę w 3 egzemplarzach, podpisuje, przekazuje do podpisu w Firmie a następnie 3 egzemplarze  przekazuje do Dziekanatu celem uzyskania podpisu Rektora.

Zal 6 i Zal 7 – dokumenty te przedstawiają zakładane oraz modelowe efekty kształcenia, które powinny być osiągnięte podczas praktyk, będą one pomocne przy tworzeniu programów praktyk.

 

Dokumenty:

Wypełnione dokumenty należy  dostarczyć do Dziekanatu właściwego dla danego kierunku.


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK