Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Studia licencjackie sześciosemestralne


Studia licencjackie w ramach filologii angielskiej oferują ogólne przygotowanie filologiczne realizowane w ramach przedmiotów językoznawczych i kulturoznawczych. Niezbędnym elementem specjalności jest duża ilość ćwiczeń praktycznej znajomości języka mających na celu przekazanie biegłej znajomości języka oraz szeroko rozumianej kompetencji kulturowej. Językiem wykładowym jest język angielski.
Program uzupełniają przedmioty przygotowujące do zawodu nauczyciela oraz praktyki szkolne; a także przedmioty przygotowujące do pracy tłumacza i praktyka tłumaczeniowa. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku filologia angielska.

Integracja europejska, rosnąca mobilność obywateli, kontakty zawodowe i prywatne sprawiają, że rośnie wciąż zapotrzebowanie na osoby władające językiem angielskim, a co za tym idzie, na nauczycieli tegoż języka. Również wymagania stawiane tłumaczeniom, tak pisemnym jak i konsekutywnym wciąż rosną. Stąd absolwenci specjalności filologia angielska będą specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. Studia na poziomie zawodowym umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela oraz tłumacza. Wysoki poziom kompetencji językowej umożliwi absolwentom również pracę w innych zawodach, w których jest ona wymagana.

Sylwetka absolwenta filologii angielskiej
Absolwent filologii angielskiej po ukończeniu studiów licencjackich legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Posiada wszechstronną wiedzę w zakresie języka angielskiego w mowie i piśmie. Potrafi swobodnie rozmawiać w języku angielskim, czyta i rozumie teksty ogólne jak i literaturę fachową. Zna podstawowe fakty językowe i potrafi je opisać stosując terminologię językoznawczą.
Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Ponieważ program studiów zawiera przedmioty i praktyki zawodowe przewidziane w standardach kształcenia nauczycieli, absolwent nabywa praktyczne umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela obejmujące przygotowanie w zakresie merytorycznym, psychologiczno- pedagogicznym i dydaktycznym.

Potrafi zaplanować i skutecznie przeprowadzić zajęcia edukacyjne umiejętnie dobierając metody aktywizujące, techniki nauczania i środki dydaktyczne, a także tworzyć programy i materiały nauczania.

Jest przygotowany do pracy tłumacza w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, produkcyjnych i w administracji państwowej i urzędach gmin i powiatów oraz posiada umiejętności i wiedzę konieczną do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych utrzymujących kontakty z krajami anglojęzycznego obszaru językowego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK