Kontrast:

Studia magisterskie na kierunku dietetyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w tym roku rozpoczęła rekrutację na studia magisterskie na kierunku dietetyka.

Uczelnia uzyskała pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dietetyka, z możliwością wyboru specjalności: dietetyka pediatryczna, dietetyka sportowa oraz psychodietetyka.

Na studiach magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ w Nysie będą mogli studiować absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: dietetyka, zdrowie publiczne (specjalność: dietetyka), żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, żywienie człowieka i dietetyka, technologia żywności i żywienia lub kierunków pokrewnych, dysponujący dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje. W przypadku przekroczenia liczby miejsc o przyjęciu decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o kryterium dodatkowe, jakim jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.

Zainteresowani mają możliwość studiowania w formie studiów stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych). Czas trwania studiów to 4 semestry, czyli 2 lata. Studenci będą odbywać praktyki zawodowe, stanowiące łącznie 3 miesiące. Przewidziana jest praktyka wakacyjna – po II semestrze oraz praktyka śródroczna – w trakcie trwania III i IV semestru.

Studenci II stopnia studiów kierunku dietetyka zdobędą umiejętności praktyczne, wykorzystując nowoczesną infrastrukturę uczelni w postaci:

  • pracowni antropometrycznej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,
  • pracowni technologicznej przygotowania potraw, z nowoczesnym wyposażeniem gastronomicznym,
  • pracowni komputerowej z najlepszym sprzętem IT, specjalistycznym oprogramowaniem niezbędnym do pracy dietetyka,
  • pracowni chemicznej.

Absolwenci studiów magisterskich kierunku dietetyka uzyskają tytuł zawodowy magistra dietetyki. Posiądą rozległą wiedzę, umiejętności i kompetencje. W zależności od wybranej specjalności, mogą one dotyczyć kształcenia w zakresie: komunikacji interpersonalnej, psychologicznych aspektów odżywiania, psychodietetyki z treningiem umiejętności interpersonalnych, żywienia kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, kuchni świata, żywienia w różnych dyscyplinach sportowych, pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania, żywienia w rekreacji.

W ramach dodatkowej działalności studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Studenckim Kole Naukowym Set Point Diet oraz Kole Naukowym Edukatorów Żywienia. Naszym studentom dedykowany jest także program Erasmus+, pozwalający realizować jeden semestr programu nauczania bądź praktyki wakacyjne czy warsztaty edukacyjne o tematyce żywieniowej w wybranym kraju UE.

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w zawodzie dietetyka w:

  • szpitalnych działach żywienia, żłobkach, przedszkolach, szkołach, sanatoriach, firmach cateringowych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, jak również hotelach i restauracjach,
  • w poradniach dietetycznych i psychodietetycznych, chorób metabolicznych, psychologicznych, poradniach dietetycznych przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, a także w placówkach sportowych – klinikach sportowych, fitness klubach, siłowniach,
  • instytutach badawczych, firmach zajmujących się profilaktyką i edukacją żywieniową, w firmach farmaceutycznych produkujących preparaty dla dzieci, dla sportowców, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego oraz w instytucjach zajmujących się systemami zapewniania właściwej jakości żywności.


 


10 czerwca 2022 r. 
dr n. o zdr. Jagoda Rydelek-Pęk
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik